Zápis do MŠ

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2020 – 2021

Přijatí uchazeči:

Nepřijatí uchazeči:

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Písemné rozhodnutí se již zákonnému zástupci nezasílá. Zákonný zástupce si může po dohodě rozhodnutí o přijetí vyzvednout osobně u zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání Věry Dusové.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci zasláno písemně do vlastních rukou.

 

Organizace zápisu do mateřské školy s docházkou od školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

s ohledem na stávající situaci bude zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole dle Opatření MŠMT.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 4. května 2020 do 11. května 2020.

 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na emailovou adresu: vera.dusova@skoladablice.cz, (nelze jen poslat prostý email!)
  2. doporučeně poštou
  1. osobní podání do rukou zástupkyně ředitele školy Věry Dusové v uvedených dnech v době od 7.30 do 10.00 h a od 15.00 do 16.00 h. po předchozí telefonické domluvě s paní zástupkyní na konkrétní čas (601 214 825)

 

Co bude potřeba k zápisu:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 vyplněnou a podepsanou zákonnými zástupci;
  • Originál Evidenčního listu dítěte vyplněný, potvrzený od lékaře a podepsaný zákonným zástupcem (tiskněte oboustranně);
  • Rodný list dítěte – přiložte prostou kopii k ověření;
  • U cizinců Rodný list dítěte (kopie) nebo platný pas (kopie) s povoleným pobytem delším než 90 dnů

 

Doložení řádného očkování dítěte:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pokud ještě nemáte potvrzený Evidenční list dítěte dětským lékařem, tak v současné situaci nenavštěvujte osobně lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor ke stažení na webových stránkách školy), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Zástupkyně ředitele školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Originál potvrzeného Evidenčního listu od dětského lékaře bude dodán do mateřské školy zákonným zástupcem po ukončení omezení návštěv u lékařů, tedy po uvolnění bezpečnostních opatření vlády ČR.

 

Další informace:

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se postupuje dle stanovených Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Kučerové 532/26, Praha 8 — Ďáblice pro školní rok 2020/2021.

Nahlédnutí do spisu bude možné dne 22. května 2020 v čase 10.00 – 14.00 hodin v kanceláři zástupkyně ředitele MŠ Ďáblice, Kučerové 532/26, Praha 8 - Ďáblice. Výsledky zápisu budou dostupné na webových stránkách a ve vývěskách mateřské školy pod přiděleným registračním číslem nejpozději do 2. června 2020.

Schůzka pro rodiče (bez dítěte) nově přijatých dětí se pravděpodobně bude konat ve středu 17. června 2020 od 17 hodin.

V Praze dne 7. dubna 2020

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

Věra Dusová, zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání

Přiložené soubory

Kalendář akcí