Slůňata

Vítejte u Slůňat, kde jsou zastoupeny všechny věkové kategorie od 3 do 6 let věku dítěte. Naše třída je smíšená a jsou v ní integrovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Našim hlavním cílem je respektovat a plně uspokojovat citové a individuální potřeby dětí, jejich tvořivé schopnosti a vývojové zvláštnosti. Vytvořit jim podnětné prostředí s našim laskavým přístupem, kdy průběh celého dne z hlediska dítěte bude působit jako hra.

V prvních měsících se zaměřujeme na adaptaci dětí v novém prostředí, získávání sociálních dovedností, učíme je základním hygienickým návykům, sebeobsluze a dbáme na společenské návyky. Společně tvoříme pravidla chování ve třídě a snažíme se děti připravit na bezproblémový vstup do školy jak v oblastech motoriky, řeči, vyjadřovacích a rozumových schopností, soustředění, v komunikaci, vztazích a rozvoje sebevědomí. Děti společně učíme řešit problémy, různé situace, umět si pomoci a radit si navzájem.

Pracujeme podle třídního programu, který je pružný a ke každému tematickému celku máme připravenou prožitkovou aktivitu: přírodovědné vycházky s programem, výstavy, besedy, dopolední akce s dětmi, karneval, velikonoční zajíčkovu koledu, výlety, canisterapie, mikulášskou nadílku, vánoční besídku s ukázkou výchovné práce, oslavu Dne dětí, divadla a slavnostní rozloučení s předškoláky.

Našim dětem chceme nabídnout pocit bezpečí, radostného prožívání dětství, pohodu, rodinnou atmosféru a to, jak v dětském kolektivu, tak s rodiči.

Třídní učitelky: Ilona Šindlerová, Hana Bošková

Kalendář akcí