Školská rada

Školská rada Základní školy a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Zřizovatel stanoví počet členů a vydává volební řád. Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů rady je tři roky.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Podává návrh na odvolání ředitele a podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Kontakt: skolskarada@skoladablice.cz

Přiložené soubory

zápis 26082020.pdf 423 kB PDF dokument
zápis17062020.pdf 416 kB PDF dokument
Kandidáti do ŠR 2020.pdf 417 kB PDF dokument
zápis14112019.pdf 422 kB PDF dokument
Zápis_z_jednání_ 02042019.pdf 417 kB PDF dokument
Zápis_z_jednání_08112018.pdf 413 kB PDF dokument
Zápis_z_jednání_25062018.pdf 407 kB PDF dokument
Zápis_z_jednání_07032018.pdf 435 kB PDF dokument
Zápis_z_jednání_081117.pdf 361 kB PDF dokument
Zápis_z_jednání_310817.pdf 357 kB PDF dokument

Kalendář akcí