Informace pro rodiče dětí stran obnovení provozu MŠ od 25. května 2020 v omezeném režimu

Provoz naší mateřské školy bude znovu obnoven 25. 5. 2020. V mateřské škole nebude provoz ve standardním režimu, nebudou zachovány třídní kolektivy, ale budou vytvořeny nové skupiny dětí s určitým omezeným počtem. Provozní doba všech zprovozněných tříd mateřské školy bude od 7:00 do 16:00 hodin. Pečlivě zvažte nutnost nástupu svých dětí do mateřské školy, provoz je primárně zamýšlen jako pomoc rodinám, které nezbytně potřebují zajistit dohled nad svými dětmi z důvodu návratu k pracovním povinnostem.

Z organizačních a hygienických důvodů je důležité, aby byly děti předem nahlášeny, neboť dodatečný nástup nebude možný. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte písemné čestné prohlášení „o bezinfekčnosti“. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěte do mateřské školy umožněn. Do mateřské školy budou docházet pouze zdravé děti.

Žádáme zákonné zástupce, aby dodržovali v prostorách mateřské školy odstupy dva metry a minimalizovali velké shromažďování osob. Při vstupu do areálu mateřské školy bude všem dětem měřena teplota. Dítě, které vykazuje příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu. Každé dítě by však mělo mít k dispozici dostatečný počet roušek a sáček na použité roušky, a to pro případ, že by se v kolektivu či u zaměstnanců školy objevilo v průběhu dne blíže nespecifikované onemocnění s příznaky COVID.

Před vstupem do budovy bude k dispozici dezinfekce na ruce. Děti si po příchodu do třídy důkladně umyjí ruce. V případě, že dítě bude mít v průběhu dne zdravotní problém, bude neprodleně izolováno od ostatních dětí a rodič bude telefonicky vyzván k jeho okamžitému vyzvednutí.

Aktivity v mateřské škole budou organizovány tak, aby děti větší část dne trávily venku v areálu mateřské školy. Jednotlivé skupiny dětí se budou na zahradě střídat, nebo jim bude určen oddělený prostor. Ve třídě budeme zajišťovat časté větrání. Ve všech prostorách mateřské školy bude prováděna pravidelná a důkladná dezinfekce povrchů.

Úplata za vzdělávání v mateřské škole:

Od 17. března byl přerušen provoz MŠ. Poměrná část úplaty za měsíc březen ve výši 253 Kč bude rodičům vrácena v systému školní online pokladny. Za měsíc duben se úplata neúčtuje. Za měsíc květen činí výše úplaty 129 Kč.

Ředitel školy je připraven vyhovět rodičům dětí, kteří se na něho obrátí s žádostí o prominutí úhrady úplaty za vzdělávání v MŠ v období od 25. 5. do 30. 6. 2020 a to dle §123 odst. 4 Školského zákona, v souvislosti s obavami z nemoci Covid-19.

Zákonný zástupce v tomto případě musí ředitele školy požádat písemně o prominutí úhrady - žádost je ke stažení na webových stránkách školy. V žádosti uveďte jasný důvod, proč dítě do MŠ nenastoupí. Písemnou žádost doručte nejpozději do středy 20. května 2020 k rukám zástupkyně pro MŠ paní Věry Dusové.

14. květen 2020

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy, Věra Dusová zástupkyně ředitele pro MŠ

Kalendář akcí