Erasmus+

Program: Erasmus+
Klíčová akce: Vzdělávací mobilita jednotlivců
Akce: Mobilita
Aktivita: Mobilita pracovníků škol
Číslo smlouvy (projektu): 2014-1-CZ01-KA101-001071
Název projektu: Klíč – Otvíráme cestu k hodnotám života
Začátek projektu: 15/12/2014
Konec projektu: 14/12/2016
Národní agentura příjemce grantu: Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Shrnutí projektu

Vznik projektu a jeho cíle
Projekt vznikl na základě impulsu samotných pedagogů, kteří se účastnili programu Comenius. Podklady pro formulování cílů tohoto projektu vznikly při jednání předmětové komise jazyků, následně vše bylo konzultováno se širším vedením školy (ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, speciální pedagog, výchovný poradce, vedoucí školní družiny, vedoucí centra volného času, metodik prevence). Po těchto konzultacích proběhla analýza potřeb školy formou hodnotících pohovorů s jednotlivými pedagogy, na jejichž základě byly stanoveny cíle projektu a to: podpora žáků v praktickém využití poznatků získaných ve škole, vysoce kvalifikovaný učitelský sbor, který bude navazovat kontakty se školami a institucemi v zahraničí, osvojení si nových metod a prostředků k výuce cizího jazyka (zejména v případě německého jazyka jako dalšího povinného cizího jazyka), zvýšit počet pedagogů, kteří budou schopni zařazovat cizí jazyk do hodin jiných vyučovacích předmětů, podpora pedagogů v mateřské škole, aby byli schopni případně vyučovat cizí jazyk sami, inspirovat se v cizích zemích a předávat si zkušenosti s řediteli a učiteli jiných škol.
Realizace projektu
Školní koordinátor projektu ve spolupráci s ředitelkou školy a vedoucí předmětové komise pro jazyky vybíral konkrétní jazykové či metodické kurzy, komunikoval s poskytovateli kurzů a dohlížel na efektivní čerpání finančních prostředků. Vzhledem ke zkušenostem s předchozími aktivitami projektu Comenius byly dopředu vytipovány konkrétní kurzy zaměřené na didaktiku výuky cizích jazyků (včetně CLIL), dále pak jazykové kurzy a kurzy pro management školy. V rámci projektu bylo realizováno celkem 14 mobilit, jednotlivé kurzy probíhaly ve Velké Británii, Irsku, Finsku, Německu, Slovinsku a na Maltě.
Výsledky projektu
Díky absolvovaným aktivitám se učitelům otevřel prostor pro komunikaci s okolním světem v cizích jazycích. Pedagogický sbor je více schopen komunikovat v cizích jazycích a kvalita výuky je podpořena novými metodami a poznatky. Mezi pedagogy se prohloubila vzájemná spolupráce díky sdílení zkušeností z jednotlivých kurzů. Tím došlo též ke zkvalitnění samotné výuky, zejména cizích jazyků a jejich zapojení i do ostatních vyučovacích předmětů s důrazem na multikulturní výchovu. Díky tomu se tak zlepšila nejen příprava žáků k budoucímu studiu na vyšším stupni škol, ale i motivace pro celoživotní vzdělávání a uplatnění cizího jazyka v každodenním životě.


 

Ljubljana – Slovenia

16th – 22nd of October I took part in a course organized for teachers in Ljubljana, Slovenia. All the expenses of the course were covered by the European Union’s Erasmus+ KA1 project. The main aim of this project is to support teachers coming from any kind of school of the European Union to take part in courses regarding different fields of education from management and job shadowing to learning languages and the CLIL system.

The main topic of my course was Teaching Creativity in Schools inspired by Edward De Bono. Although I had not known much about De Bono (I read one of his books only), I was sure the course will be useful for my professional development. Edward De Bono is a Maltese physician, psychologist mainly focusing on different methods of thinking, and mostly thinking creatively. The course provider (Skupina Primera) focused on how his special methods could be used in a school environment. The course was primarily intended to teachers and school leaders in different levels of youth and adult education field, who were ready to devote their attention to the method of direct teaching of thinking as a basic tool – broadening perception and increasing creativity (following dr. Edward De Bono’s methodology). The trainer of the course was Ms. Nastja Mulej, a well-known expert of De Bono’s method and translator of his books. We were introduced to several methods of thinking creatively and using creative methods in the classroom. The most interesting of those were the following:

1.AGO (Aims, Goals, Objectives) helping to approach a problem

–What is the goal of our project that we are thinking about?

–What do we want to achieve with it?

–What end results do we want?

2.CAF (Consider All Factors)

–Which factors do we have to consider when we think of/plan/implement your challenge?

–What have we forgotten? Left out? Took as granted?

3.OPV (Other People’s View)

–Who is involved in the situation?

–How do they feel?

–What are they thinking?

  1. APC (Alternatives, Possibilities, Choices)

–What alternatives do we have?

–What are our options?

–How could we do things differently?

  1. FIP (First Important Priorities)

-What is the most important?

-What should be done first?

  1. PMI (Plus, Minus, Interesting)

-What is good about it?

-What is bad about it?

-What is interesting about it?

7.C&S (Consequences and Sequel)

-What might happen next?

-What might be the consequences of our plan (decision, idea, design)?

-Immediately, in a short term, in a medium term, in a long term?

Besides those theoretical methods we were introduced to countless practical activities how to use these in class/educational situations even though they are useful in everyday life too.

Considering and using these methods has already been a great help to my professional life since then and I am trying to use the acquired methods more in the future too.

Furthermore, we had a chance to visit a Slovenian school and communicate, exchange ideas with other teachers who actively use these abovementioned methods.

There were participants from other countries including, Finland, Ireland, Romania, Spain and Turkey. We had a lot of possibilities to share experiences and best practices with those colleagues as well.

Tamás Besskó


Jak se metoda výuky anglického jazyka CLIL ocitla v naší mateřské škole… Letos v létě jsem měla možnost potkat se s předškolními učiteli z různých koutů Evropy, a to díky mezinárodnímu programu vzdělávání učitelů Erasmus. Učitelé ze Španělska, Itálie a Čech se setkali ve Velké Británii, ve městě Gloucester, na anglickém vzdělávacím programu Metody výuky anglického jazyka CLIL. Navzájem jsme si předávali zkušenosti a porovnávali podmínky předškolního vzdělávání v jednotlivých zemích.

Program byl zaměřen na prolnutí školního vzdělávacího programu v mateřském jazyce s cizím jazykem – angličtinou. Vyučovací metoda CLIL reprezentuje komunikaci, obsah, poznávání a kulturu. Jedná se o výuku formou kooperativního a integrativního učení. Metoda vychází ze znalostí úrovně třídy a z úrovně žáka samotného. Důležitá je motivace dětí, znalost ŠVP dané mateřské školy a metodická i jazyková úroveň třídního učitele. Anglický jazyk a jeho výuka je plynule vkládána do vzdělávání celé třídy. Díky tomu dítě získává nejen jazykové znalosti, ale též možnost vidět souvislosti a návaznost vědomostí, jež plynule získává.

V letošním roce propojíme koncept výuky anglického jazyka CLIL s třídním vzdělávacím programem třídy Tuleňů a uvidíme, jak se nám bude dařit a kam nás tato nová cesta dovede. Koncept je v ČR poměrně nový. Díky nově vzniklým kontaktům mezi námi učiteli napříč Evropou se naše děti zúčastní celoročního mezinárodního projektu. Těším se na novou práci s dětmi, na zkušenosti a zážitky. Tímto zároveň děkuji všem, kteří mi novou cestu umožnili.

Monika Píchová 


Hurá do Londýna!

V rámci projektu Erasmus se nám, učitelkám cizích jazyků, naskytla skvělá možnost vycestovat do zahraničí na jazykový kurz. Přály jsme si vyrazit do Londýna, protože se zde nachází mnoho významných památek, o kterých se v rámci výuky anglického jazyka učí. Vybraly jsme si kurz s názvem Kreativní metodologie v Londýně a to hned na nejrušnější ulici – Oxford Street. Zažily jsme atmosféru „nejcentrovitějšího“ centra 🙂 a zároveň i předměstí, protože jsme bydlely zhruba hodinu cesty metrem a pěškobusem od školy. První týden byl zaměřený především na teorii a v dalším týdnu jsme si zkoušely různé aktivity a hry. Poštěstilo se nám zažít i téměř dvoudenní stávku metra, takže nejen ranní cesta do školy byla opravdu zážitkem k nezapomenutí. V odpoledních hodinách jsme se snažily navštívit co nejvíce památek – Buckinghamský palác, London Eye, Westminsterské opatství, Tower Bridge, Tower of London, Hyde park, Muzeum Madame Tussauds, Big Ben a další. Věříme, že zkušenosti využijeme při práci s dětmi.

Hedvika Dolejšová a Hana Ulčarová