Výchovný poradce

 • řeší záležitosti týkající se prospěchu i chování ve škole, rodinných problémů, těžkých životních situací;
 • spolupracuje s Pedagogicko- psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8;
 • zajišťuje a zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků;
 • vede přehled o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením;
 • vyhledává žáky vyžadující zvláštní pozornost a péči při vzdělávání (zejména žáky se speciálními vzdělávacími potřebami);
 • spolupráce při řešení výukových nebo kázeňských obtíží jednotlivých žáků;
 • konzultuje vzdělávací a výchovné problémy s učiteli, žáky a rodiči, s odborníky;
 • účastní se výchovných komisí, popř. i vyšetřování přestupků s Policií ČR;
 • zajišťuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy, např. v otázkách integrace žáků se zdravotním postižením, péče o žáky nadané, tvorby a plnění individuálních vzdělávacích plánů aj.;
 • poskytuje informace žákům a jejich zákonným zástupcům o činnosti školských a dalších poradenských zařízeních v blízkosti školy, o jejich zaměření a možnostech.

Kontakt

Mgr. Marek Sichrovský
e-mail: vychovny.poradce@skoladablice.cz

Spolupracejeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8
Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8, PhDr. Olgou Kyselovou

Dokumenty:
Tipy a zdroje nápadů pro učitele i rodiče
Žádost o IVP

Užitečné odkazy:
Portál Střední školy.cz
Přehled oborů a SŠ v Atlasu školství
Infoabsolvent.cz