Archiv kategorie: projekt Stromy

Projekt Stromy pod vedením p. učitelky A. Eremiášové

Projekt Stromy pod vedením p. učitelky A. Eremiášové

První den projektu – výlet Satalická obora, Vinořský park a Ctěnický háj. Při tematicky zaměřené vycházce se děti seznámily s druhy jehličnatých i listnatých stromů. Povídali jsme si o významu lesů pro člověka a o tom, co všechno umí stromy. Na druhý den projektu byl naplánován výukový program Naše dřeviny. Program probíhal v Ďáblickém háji. Děti nejprve vyslechly povídání o stromech obecně, poté formou her plnily určené úkoly. Sbíraly semínka,  šišky, jehličí, listy, rostliny atd. Společně se je učily poznat. Celé dopoledne jsme hráli hry v přírodě. Další dny projektu jsme zpracovávali nasbíraný materiál a snažili se dojít k závěru, co všechno umí stromy. Děti si projektovou výuku užily a zpracovaly s chutí.

 

Projekt Stromy, les a lesní zvířátka v pohádkách

Projekt Stromy, les a lesní zvířátka v pohádkách pro prvňáky vedla p. učitelka M. Krsková
První den: Pohádková kniha O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi (četba, večerníčkové příběhy na tabletu – prostřednictvím pohádky jsme

  • pronikli do lesního království,
  • seznámili jsme se s volně žijícími zvířaty,
  • poznali jsme, kdo je myslivec, hajný a jaká je jejich hlavní úloha,
  • seznámili jsme se se stromy listnatými a jehličnatými (práce s atlasy stromů).

Druhý den: Průzkum lesa – hledání stromů, větvičky, šišky, byliny
Třetí den: Výroba stromů – využití nasbíraných přírodnin, knížky, četba, vyprávění, příprava plakátu, Pohádky – O Budulínkovi a O Smolíčkovi
Čtvrtý a pátý den:  Dramatizace pohádky O Smolíčkovi, vytvoření plakátu, prezentace pro spolužáky a rodiče.

 

Výroba PET plastovníku

Výroba PET plastovníku vedla p. učitelka J. Ludwig

„Víte, jak dlouho se rozkládá plast v zemi?“ „Proč strom právě z plastu?“ …Těmito a jinými otázkami a odpověďmi na ně děti z  projektové skupiny zakončily prezentaci svého projektu, tedy přesněji řečeno, těsně před odhalením svého výrobku. Na něm pracovaly s převážně velkým nasazením. Po prvotních nesnázích a nesmělých úvahách, jak by takový „plasťák“ měl vypadat, se do toho pustily vší silou a výsledkem jejich práce a energie je zcela nevšední v květináči zasazený a zakořeněný PET-plastovník … a podle našeho názoru…. je krásný.

 

Projekt Stromy – Co si povídají stromy

Cílem projektu Co si povídají stromy? pod vedením p. učitelky J. Stoklasové a M. Jelínkové bylo vytvořit básnickou sbírku na toto téma. Vyrobili jsme si vlastní ruční papír podle vlastních zkušeností i podle instrukcí z internetu. Papír jsme nechali schnout a vypravili jsme se do přírody, abychom ve stínu stromů vymýšleli vlastní verše. Pro inspiraci jsme si zašli také do knihovny. Nakonec jsme své veršíky a básničky svázali do knížek. Někteří žáci napsali jednodušší veršíky, někteří chtěli být víc originální, někteří se snažili o nadsázku a vtip. Někomu se tvorba zdařila víc, někomu trochu zaklopýtala, ale všichni jsme si naše tvoření velmi užili.

 

Projekt Stromy pod vedením p. učitelky I. Krečmerové.

Projekt Stromy pod vedením p. učitelky I. Krečmerové.  Nejvíce děti zaujala frotáž kůry a výroba herbáře. Práce je bavila a s chutí plnily všechny úkoly.

Projektové vyučování Stromy

Skupina: Strom, stromy, stromořadí
Vedoucí skupiny: Naděžda Franková

Naše skupina si na začátku projektu nastavila základní pravidla soužití (aktivní naslouchání, vzájemná úcta a důvěryhodnost). Využívali jsme komunitního a diskusního kruhu, aktivity, zábavu, uvolnění, změny, vyburcování k výkonu, poznání svých možností. Snažili jsme se naslouchat, oceňovat druhé, dělit se o materiál, nabídnout pomoc a požádat o pomoc, domluvit se, najít konsenzus a ověřovat si porozumění i kriticky hodnotit. Týmová a skupinová metoda práce výhodně kombinovaná s metodou problémovou a badatelskou rozvíjely samostatnost, na druhé straně schopnost spolupráce, tvořivost a aktivitu. Zvídavost je vlastnost vrozená všem dětem, každé dítě se rádo dovídá nové a neznámé věci, každé dítě se také rádo nové věci naučí.

Projekt Tajemství stromů

Projekt Tajemství stromů vedla p. učitelka N. Kvapilová

Pod názvem projektové skupiny „Tajemství stromů“ se pro prvňáčky ukrývala spousta nevšedních a zábavných aktivit, během kterých se snažili poznávat a vnímat les ze všech stran a  všemi smysly.  Při našich toulkách přírodou jsme pozorovali a zkoumali stromy, zahráli si nejrůznější hry zaměřené i na pocitové prožitky, kreslili vybraný strom a také nasbírali přírodniny, které nám poskytly podklad pro výrobu hmatové knížky. Ta byla konečným završením našeho pětidenního snažení a děti na ni byly právem pyšné.

Od semínka po knížku

Projektová skupina dětí prvního stupně s názvem Od semínka po knížku pod vedením p. vychovatelek Vl. Poláčkové a A. Votavové si během školních projektových dní vyzkoušela roli fotoreportérů a redaktorů sledujících život stromů od samotného „zrození“. Děti navštívily trojskou Botanickou zahradu, Satalickou bažantnici, Vinořský park, ďáblické zahradnictví s lesní školkou i „náš“ Ďáblický háj. Ze svých poznatků jsme pro své spolužáky a rodiče vytvořili knihu.

Projekt Stromy Ďáblického háje

Projekt Stromy Ďáblického háje vedly p. učitelky M. Jiskrová a M. Šnoriková.

Projekt Ovocné stromy

Projekt Ovocné stromy vedla p. učitelka Š. Ohlídalová

V projektu Ovocné stromy se děti seznamovaly s pěstováním ovocných stromů
a s využitím ovoce v kuchyni.

První projektový den jsme se seznamovali s tématem i spolu navzájem; vytvořili jsme si čtyři skupiny a každá si zvolila svůj druh ovoce.

V úterý jsme navštívili Ovocnou školku v Kozolupech, kde jsme se dozvěděli něco o pěstování, očkování a roubování ovocných stromků.

Ve středu jsme tvořili první praktický výstupu našeho projektu – ovocnou kuchařku; vyhledávali jsme recepty s námi vybranými druhy ovoce, přepisovali jsme je a seřadili do čtyř kapitol kuchařky.

V pondělí jsme se pustili do toho, na co se všichni nejvíce těšili – do pečení. Každá skupina upekla či připravila jeden ze svých receptů, a tak jsme si mohli společně pochutnat na hruškách s tvarohovým krémem, meruňkovém koláči s drobenkou, třešňovém koláči s citronem a jablečném koláči se smetanovým karamelem.

Poslední den projektu nás pak čekalo už jen vymyslet a natrénovat prezentaci a představit náš projekt spolužákům i rodičům.

Projekt Lípa srdčitá

Projekt Lípa srdčitá vedla p. učitelka I. Kundrátová

Lípa – strom plný tajemna, ale i krásy a štěstí. Dozvěděli jsme se o ní mnoho nových a zajímavých informací. Prozkoumali jsme jí doslova všemi smysly. Lípu jsme viděli, slyšeli, objali, cítili a dokonce i ochutnali. Nakonec jsme si ji  zasadili, abychom si i za několik let vzpomněli na společnou práci.

Zpíváme, hrajeme (si) a tvoříme na téma STROMY

Zpíváme, hrajeme (si) a tvoříme na téma STROMY s p. učitelkou H. Dolejšovou

                „Ďáblický háj rozbuší mé srdce, ať si hraje, tančí, zpívá, kdo chce,
                                                  Ďáblický háj, ten je vidět v dáli, sešli jsme se, abychom si hráli.“

 

Cílem mého projektu bylo poskytnout dětem prostor, dát průchod jejich vlastní fantazii a probudit jejich přirozenost. Po celou dobu jsme se zabývali nejen našimi pocity, ale i objevováním a tvořením. První den jsme navštívili Ďáblický háj, kde jsme poznávali stromy všemi smysly. Další den jsme vše zaznamenali na plakáty s názvem – Vnímáme stromy naším zrakem, čichem, sluchem, hmatem a chutí (uvařili jsme si čaj z jarního jehličí smrku a jedle). V dalších dnech jsme se pak věnovali tvořivým činnostem – vlastní zpracování stromu, vymýšlení básní na téma Stromy a jejich melodizací a rytmizací, vlastním pohybovým a hudebním zpracováním již známých písní a básní o stromech. Výstupem našich projektových dnů byla 2 pěvecká vystoupení s pohybovým doprovodem a prezentace s fotkami a videem.

 

Tvoříme strom

Tvoříme strom – projekt vedla p. učitelka R. Zunová

Náš strom nakonec dostal svoje jméno – jmenuje se Strom radosti a dobré nálady podle nálady, která u jeho zrodu panovala. S dětmi jsme se pokusili o něco nového, co jsme si ještě nikdy nevyzkoušeli – šlo o stavbu stromu od základů – pomocí provazů, balicího papíru, novin a samozřejmě nesmělo chybět lepidlo Herkules. Ve výtvarné učebně jsme si rozestavěli stoly a k nim připevnili provazy – to byly  zárodky větví. Vše se  vyvíjelo dobře, obalili jsme provazy balicím papírem, poté novinovým papírem namočeným v lepidle, a když lepidlo ztvrdlo, pustili jsme se do kreativní tvořivé práce. Řekli jsme si, že to bude veselý strom a podle toho jsme volili barvy. Dát větve dohromady a vytvořit kmen byl další úkol a pak jsme se s tímto velkým monstrem vydali ke schodišti, kde jsme ho spouštěli za provazy dolů a postupně přivazovali ke schodišti, dílo se podařilo, máme radost. Strom radosti a dobré nálady viz foto.

Stromy očima rekordů

Stromy očima rekordů pod vedením p. učitelky J. Kolkové

Náš život se stromy

Náš život se stromy pod vedením. p. učitelky Vl. Nepomucké

Procházeli jsme Satalickou oborou, Vinořským parkem a Ctěnickým hájem. Všímali jsme si cestou přírodních zajímavostí, které jsme zpracovali do mapky k naší prezentaci. Ozdobili jsme se vlastnoručně vyrobenou plackou ze dřeva s nápisem našeho projektu.

Projekt Stromy s paní učitelkou P. Novotnou a M. Krejcárkovou

Projekt Stromy s paní učitelkou P. Novotnou a M. Krejcárkovou