ZŠ – Školská rada

Školská rada Základní školy a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,
pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Zřizovatel
stanoví počet členů a vydává volební řád. Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu
volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Funkční období členů rady je tři roky.
Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní
řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole, podílí
se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu a
navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní
inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím
státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Podává návrh na odvolání
ředitele a podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Kontakt: skolskarada@skoladablice.cz

 

Výsledky voleb do Školské rady 2017 k nahlédnutí zde

Protokol volby rodiče

Zápisy z jednání

Jednací řád ŠR 2017-2020

Jednací řád ŠR 2014 – 2017

Volební řád školské rady