MŠ – Rada rodičů

Rada rodičů základní školy a rada rodičů mateřské školy
Rada rodičů ZŠ i rada rodičů MŠ jsou poradními orgány ředitelky školy a
zprostředkovávají užší kontakt a podrobnější informovanost mezi vedením školy a rodiči.
Zatímco školská rada je orgán daný ze zákona (561/2004 § 167), rada rodičů již povinná
není, může ale významně přispět ke zkvalitnění chodu školy. Zástupci tříd jsou voleni
zpravidla na prvních třídních schůzkách. Rada rodičů se schází s vedením školy přibližně
4x ročně, obvykle po třídních schůzkách, na kterých je zástupce možné kontaktovat.