Přijímací řízení na SŠ

Nejdůležitější termíny související s jednotnou přijímací zkouškou 2017
Vyhlášení kritérií pro přijetí do oborů vzdělání ředitelem školy nejpozději 31. ledna 2017
Zveřejnění ilustračních testů na www.cermat.cz 8. února 2017
Odevzdání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do oboru středoškolského studia řediteli střední školy nejpozději 1. března 2017
Odeslání pozvánky k vykonání jednotné přijímací zkoušky uchazečům ředitelem školy nejpozději do 29. března 2017
Termín konání 1. termínu jednotné zkoušky čtyřleté obory vzdělání 12. dubna 2017
Termín konání 1. termínu jednotné zkoušky víceletá gymnázia 18. dubna 2017
Termín konání 2. termínu jednotné zkoušky čtyřleté obory vzdělání 19. dubna 2017
Termín konání 2. termínu jednotné zkoušky víceletá gymnázia 20. dubna 2017
Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ke studiu ředitelem střední školy nejpozději 3. května 2017
Odeslání pozvánky k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky ředitelem střední školy nejpozději 27. dubna 2017
Termín konání 1. náhradního termínu čtyřleté obory i víceletá gymnázia 11. května 2017
Termín konání 2. náhradního termínu čtyřleté obory i víceletá gymnázia 12. května 2017

INFORMACE PRO UCHAZEČE V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2017/2018

 1) Kritéria pro přijetí na střední školu

Ředitel střední školy stanoví nejpozději do 31. ledna pro první kolo přijímacího řízení a nejpozději k datu vyhlášení případných dalších kol přijímacího řízení:

  • jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění,
  • předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání

a zároveň může stanovit:

  • školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny konání zkoušky,
  • jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro přijímání ke vzdělávání v různých zaměřeních školního vzdělávacího programu

2) Přihlašování ke studiu na střední škole

Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce.

Uchazeč koná jednotné testy takto:

  • v 1. termínu ve škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce,
  • v 2. termínu ve škole uvedené v 2. pořadí na přihlášce

Z toho důvodu upozorňujeme, že nelze na přihláškách zaměňovat pořadí škol!

Na přihlášce bude uveden souhlas uchazeče se zpracováním údajů Centrem. Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do   1. března 2017. Dodržení termínu pro odevzdání správně vyplněné přihlášky řediteli školy je zásadní a při nedodržení termínu a chybném vyplnění náležitostí přihlášky nemusí ředitel střední školy přihlášku uchazeče v rámci 1. kola přijímacího řízení akceptovat. Proto doporučujeme, abyste nenechávali podání přihlášky na poslední chvíli a řídili se pokyny pro vyplnění přihlášky uvedenými na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

3) Konání jednotných testů

Ředitel školy zašle uchazečům pozvánku k vykonání jednotné zkoušky v řádném termínu nejpozději 14 dnů před termínem této zkoušky. Pro náhradní termín pak ředitel školy zašle pozvánku uchazečům nejpozději do 7 dnů před termínem určeným pro jeho konání.

Termíny pro konání jednotných přijímacích zkoušek stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. První řádný termín pro konání didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky byl stanoven pro čtyřleté obory vzdělání na 12. dubna 2017 a pro osmiletá a šestiletá gymnázia na 18. dubna 2017.

Druhý řádný termín byl pak stanoven pro čtyřleté obory vzdělání na 19. dubna 2017 a pro osmiletá a šestiletá gymnázia na 20. dubna 2017.

Náhradní termín k prvnímu řádnému termínu se bude konat pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání s maturitní zkouškou 11. května 2017 a k druhému řádnému termínu pak 12. května 2017.

5) Výsledky přijímacího řízení

Výsledky jednotných zkoušek konaných v řádném termínu předá Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ředitelům středních škol nejpozději do 28. dubna 2017. Ředitel školy následně musí zveřejnit pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení včetně kritérií hodnocení přijímacího řízení nejpozději do 2 pracovních dnů od předání výsledků jednotných testů Centrem škole, respektive do 2 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném pro konání školní přijímací zkoušky (byla-li stanovena).

Uchazeči, kteří splnili podmínky při přijetí ke vzdělávání, ale nebyli přijati, mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání řediteli školy.

 6) Zápisový lístek

                Zápisový lístek, kterým uchazeč potvrzuje zájem o studium na dané škole, odevzdá do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí ke vzdělávání (tj. od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Neodevzdá-li uchazeč zápisový lístek do této lhůty, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí uchazeče o přijetí ke vzdělávání na dané škole.

                Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce u nás ve škole, u paní učitelky Pikrtové.

                Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (kromě zákonem definované výjimky).

7) Vyplňování přihlášek

                Datum jednotné přijímací zkoušky se na přihlášce ke vzdělávání neuvádí! Kolonka – termín školní přijímací zkoušky – zůstane prázdná!

Stanovuje to samotné pořadí školy – 1. škola = 1. termín, 2. škola = 2. termín.

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2017

Jednotná přijímací zkouška (jednotná zkouška nebo JP) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách jsou stanoveny ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

 Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku na školu s maturitním oborem, koná jednotnou zkoušku pouze jednou. Stejně tak koná jednotnou zkoušku jednou, pokud podá jednu z přihlášek na školu, kde se jednotná zkouška nekoná (nematuritní obory apod.).

 V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku jednou na každé přihlášené škole nebo do každého přihlášeného oboru vzdělání, přičemž pro rozhodnutí o přijetí se využije lepší výsledek z jednotného testu z matematiky a českého jazyka.

Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté a nástavbové obory vzdělání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia.

Termíny konání jednotné zkoušky v 1. a 2. termínu jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání.

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k řádnému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %. Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami upraví ředitel školy, na které se jednotná zkouška koná, podmínky v přijímacím řízení podle platného doporučení školského poradenského zařízení.