Slavnostní znovuotevření ďáblické školy

Dne 6. října 2017 si městská část Praha Ďáblice připomínala 116. výročí vysvěcení školní budovy. Nejednalo se o kulaté výročí, ale přesto se toto datum nepochybně významně zapíše do historie zdejší školy. Na počátku školního roku byla totiž dokončena rozsáhlá rekonstrukce původního objektu a zároveň byla dokončena i zcela nová přístavba.Jelikož se jednalo o významnou událost, byla oslava realizována ve dvou blocích. Dopolední program byl zasvěcen školákům a jejich pedagogům. V 9.40 hodin se sešli všichni žáci i zaměstnanci na rynku před novou přístavbou. Setkání zahájily tóny české státní hymny, na něž navázal svým slavnostním proslovem pan ředitel Mgr. Josef Buchal. Přítomní posléze potleskem ocenili slavnostní odhalení nového nápisu ŠKOLA nad hlavním vchodem. Posledním bodem programu, jenž obohacoval především ducha, byla četba úryvků ze starých školních kronik, kterou výborně zvládli žáci 7. ročníku. To však již nastal čas potěšit i chuťové buňky. Dorty připravené paními kuchařkami skutečně lákaly k ochutnání. Na jednom z nich zaplály svíčky a poté byl slavnostně nakrojen. Pro ostatní dorty si přišly děti nebo jejich paní učitelky a společně si je odnesly do učeben. Tím byla společná část oslavy završena.

Odpolední program pro širokou veřejnost a vzácné hosty začal v 17 hodin opět na rynku před novou školní budovou. Přítomné pozdravil ředitel školy Mgr. Josef Buchal. Vzápětí jej vystřídali žáci 7. třídy, kteří přenesli publikum na krátký čas prostřednictvím vybraných pasáží ze školních kronik do minulosti. K slavnostnímu shromáždění promluvil pan starosta Ing. Miloš Růžička a rovněž starostové blízkých obcí, projev pronesla radní hlavního města Prahy paní RNDr. Jana Plamínková, následovaly proslovy Ing. arch. Václava Škardy, obchodního ředitele stavební společnosti VW Wachal Dušana Geliena a děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. Michala Nedělky. Závěrem škole společně požehnali farářka Církve československé husitské Mgr. Renata Wesleyová a velmistr Rytířského řádu křižovníků dr. Josef Šedivý.

To se však již přiblížil slavnostní akt – symbolické zasazení památné školní lípy, která je umístěna v samém centru školního rynku. Všichni vzácní hosté přiložili trochu zeminy, mezi nimi i pan místostarosta Ing. Martin Tumpach, zástupce školské rady Mgr. Zdeněk Rajtr, členové pedagogického vedení školy, děti z žákovské samosprávy a v neposlední řadě doyenky pedagogického sboru, paní učitelky Naděžda Franková a Vladimíra Nepomucká.

Slavnostní program na rynku ukončila česká státní hymna.

Venku mohli hosté ještě po celý večer ochutnat dobroty z grilu, zapít je sklenicí čepovaného piva a pro dobrou náladu jim k tomu hrál, navzdory chladnému podzimnímu podvečernímu počasí, orchestr ZUŠ Taussigova pana učitele Sevruka.

Většina návštěvníků se postupně přemístila k prohlídkám do zrekonstruované a stále novotou vonící školní budovy. Jednu prohlídkovou skupinu vedl osobně pan starosta Růžička, druhé skupině se věnoval pan ředitel Buchal. Po celé prohlídkové trase byli hostům k dispozici průvodci z řad žáků 8. a 9. ročníku připravení poradit a pomoci.

V 18 hodin byla slavnostně přestřižena páska do školní knihovny, kterou novými knihami postupně dovybavuje významný partner školy – Spolek Parkán.  V nedalekém salonku mohli návštěvníci ochutnat bohatý ovocný raut připravený rodiči našich žáků.

V učebnách a dalších prostorách bylo možné zhlédnout prezentace školních kronik, škol v přírodě, elektronického systému Bakaláři, představení dramatického kroužku, kulturní vystoupení žáků V.C, zajímavostí byla populární disciplína zvaná Králičí hop. Na závěr prohlídky mohli hosté vystoupat až na střešní prostor nové budovy, kde bylo možné obdivovat venkovní učebnu s krásným výhledem na Ďáblice a jejich okolí.

Na školním rynku a v prostorách školy jsme mohli v průběhu večera potkat stovky hostů. Byla mezi nimi i bývalá paní ředitelka ďáblické školy Mgr. Milada Bulirschová (ředitelka v letech 2002-2012).

S radostí jsme pozorovali opravdový zájem mnoha hostů o život školy. V tvářích některých návštěvnic a návštěvníků bylo patrné i dojetí. Babičky a dědečkové vzpomínali na dobu, kdy sami byli dětmi a sedávali ve školních škamnách nebo stáli v roli učitelů před tabulí. O své vzpomínky se dělili s dětmi nebo vnoučaty. Zastavovali se u klasických didaktických materiálů, pozornost přilákaly například dnes již legendární nástěnné obrazy Zdeňka Buriana představující život pravěkých lovců, obrázky zachycující život na vesnici, ale rovněž se intenzivně zajímali o nejnovější technologie, jako je například elektronická žákovská knížka.

Pokud hosté na chvíli zpomalili, potěšili se v družném rozhovoru s přáteli a třeba se alespoň na moment vrátili do svých dětských let, můžeme jistě oslavu považovat za úspěšnou. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem zaměstnancům, kteří se do náročných příprav oslavy zapojili, poděkování patří rovněž žákům, již se velmi dobře ujali svých rolí. V neposlední řadě si nepochybně uznání zaslouží i pan ředitel Buchal, který školu za plného provozu tímto náročným obdobím provedl.

Mgr. Tomáš Novotný

zástupce ředitele pro program